cz
en

Terminologický slovník

AutoGen

Automatické generování globálních proměnných, které jsou mapovány na hardwarové vstupy a výstupy. Díky abstrakci mezi fyzickými I/O a globálními I/O proměnnými je možné později přemapovat automaticky generované proměnné na I/O v případě poškození vstupu/výstupu a nutnosti opětovného připojení periferie (senzor, ventil) k jinému, fungujícímu I/O.

Dvoustavový signál/Two-state signal

Binární signál, který má 2 stavy: zapnuto/vypnuto, otevřeno/zavřeno, režim běhu/pauzy (programu) atd. Je reprezentován reléovým výstupem (digitální výstup, DO) nebo dvoustavovým vstupem (digitální vstup, DI).

FUPLA

FUnction PLAn neboli reprezentace struktury programu pomocí (funkčních) bloků. Bloky jsou spojeny linkami nebo „dráty“, které přenášejí „signál“ nebo hodnoty proměnné z jednoho terminálu na druhý. FUPLA je jedním z podporovaných programovacích jazyků v Merbon IDE, dalším je ST, neboli strukturovaný text.

Hardwarové požadavky na Merbon IDE/Merbon IDE hardware requirements

Merbon IDE vyžaduje pro optimální výkon alespoň 2 GHz procesor, 2 GB RAM, 100 MB místa na pevném disku a Windows 7 (nebo novější) s Microsoft .NET 4.5.

Historie/History

Sady vzorkovaných proměnných v čase. Proměnné jsou přidány do předdefinovaného profilu historie v prohlížeči proměnných. Každý profil historie má buď pevný interval vzorkování, nebo přiřazenou proměnnou, která spustí událost vzorkování.

Kanál/Channel

Datový port, který se používá ke komunikaci s I/O moduly, zařízeními třetích stran a dalšími periferiemi. Nejčastěji je kanálem sériový port nebo port TCP nakonfigurovaný tak, aby používal konkrétní hardwarový prostředek (například sériové porty jako COM1 nebo COM4 nebo cílovou adresu IP a port TCP v síti) a sériový protokol jako Modbus TCP nebo M-Bus. V PLC může být definováno více kanálů, konkrétní zdroj však používá pouze jeden kanál.

Knihovna/Library

Ukládání předdefinovaných programových funkcí nebo jiných kódových entit. Sada standardních knihoven je součástí instalace Merbon IDE, zatímco uživatelé mohou vytvářet své vlastní knihovny, které obsahují specifické uživatelské funkce. Knihovny musí být připojeny k sestavě, aby jejich funkce byly dostupné pro programy v rámci sestavy.

Kompilace/Build

Sestavování programových modulů a příprava spustitelné podoby programu. Během procesu vytváření jsou programy FUPLA nejprve převedeny na ST. Pokud existují chyby při kompilaci, zobrazí se v okně Výsledky. Poté, co je projekt zkompilován, lze jej nahrát do regulátoru.

M-Bus

Standard pro komunikaci měřicích zařízení, jako jsou měřiče tepla, vodoměry, měřiče elektrické energie. Viz www.m-bus.com. Norma popisuje jak fyzickou vrstvu (kabeláž, hodnoty napětí a proudu,…), tak komunikační protokol. Pro integraci zařízení M-Bus do regulátoru musí mít regulátor rozhraní M-Bus nebo musí být M-Bus měřič připojen do převodníku na jiné sériové rozhraní (RS232, RS485).

Merbon DB

Výkonná databáze pro ukládání dat historie VVK. Merbon DB poskytuje API jak pro Merbon SCADA/RT, tak pro klienty třetích stran, takže každý klient je schopen číst data.

Merbon SCADA

Softwarová aplikace pro vizualizaci procesních dat. Merbon SCADA je serverová aplikace s webovým nebo klientským přístupem. Obsahuje grafiku technologického zařízení, prohlížeč historických dat, prohlížeč alarmů, logový prohlížeč a konfigurační funkce (projekt, přístup uživatele, nastavení jazyka atd.).

Modbus

Protokol sériové komunikace. Viz www.modbus.org. Modbus RTU používá sériovou linku, jako je RS485 nebo RS232, zatímco Modbus TCP používá jako transportní vrstvu TCP/IP. Modbus TCP a Modbus RTU lze vzájemně propojit (nebo překládat) pomocí routerů Modbus TCP/RTU, jako je Domat R035.

Nahrání sestavy/Deploy

Nahrání sestavy do regulátoru. Nahrán může být pouze správně zkompilovaný projekt. Nahrání sestavy následuje buď po zastavení runtime a po úspěšném nahrání se znovu spustí, nebo při změnách online, což znamená, že runtime je stále v chodu a změněný program se přepne hladce bez studeného restartu a to pomocí hodnot proměnných z posledního cyklu předchozí verze programu.

Nahrání sestavy - online změny/Deploy - online changes

Při nahrání sestavy s online změnami se nahraje nový program do PLC bez přerušení provádění starého programu. Po nahrání nového programu se v novém algoritmu použijí poslední vypočítané hodnoty proměnných, místo aby se resetovaly na výchozí hodnoty programu. Používá se pro dlouhodobé procesy se sekvenčním řízením, jako jsou provozy na dozrávání ovoce, sušárny, dávkové zpracování atd., aby nedošlo k přerušení procesu při menších změnách programu.

Platforma/Platform

Typ hardwarového zařízení, na kterém běží Merbon Runtime. Různé platformy mají odlišný výpočetní výkon, počet a typy komunikačních portů a další vlastnosti. Aktuálně používané platformy jsou např. podstanice s i.MX/6 (PLC řady mark) nebo prostředí Windows 10 (Merbon RT).

PLC

Programovatelný Logický Regulátor (Controller), dnes také známý jako PAC (Programovatelný Aplikační Regulátor). Hardwarové nebo softwarové zařízení, do kterého je nahrán sestavený program a které vykonává kód. Domat dodává PLC založené na různých hardwarových platformách, a proto s různým výpočetním výkonem, různými I/O porty atd. PLC v produktové řadě Domat jsou např. markMX.3 nebo mark320LX.

Port Monitor

Funkce, která zobrazuje obsah sériové komunikace mezi sériovým portem PLC a zařízením třetí strany, jako je pokojový ovladač, frekvenční měnič nebo měřič energie. Používá se k ladění a diagnostice, protože požadavek na data a odpověď ze zařízení lze analyzovat a porovnat s očekávanou funkčností podle popisu příslušného komunikačního protokolu.

Prohlížeč proměnných/Variable Browser

Tabulka se všemi systémovými proměnnými, jejich jmennými prostory, typy a hodnotami. V režimu ladění zobrazuje prohlížeč proměnných skutečné hodnoty procesu všech proměnných načtených z PLC. Pamatujte, že čas poslední komunikace PLC je čas aktualizace z PLC v IDE, nikoli čas aktualizace komunikačního kanálu (sběrnice).

Projekt/Project

Projekt je buď spustitelný projekt, nebo knihovna. Spustitelný projekt obsahuje jeden nebo více programů, které jsou připojeny k taskům PLC, projekt knihovny je kontejnerem pro knihovní programy - funkční bloky nebo funkce. Projekty jsou součástí sestavy.

Prvky (grafické)/Gadget

Gadget je objekt nebo položka v editoru HMI. Je umístěn v panelové nebo textové nabídce a může odkazovat na proměnnou, aby se zobrazila její hodnota. Gadget může být např. ukazatel teploty, tlačítko pro úpravu časového programu nebo vypínač zařízení.

Průzkumník sestavy/Solution Explorer

Průzkumník sestavy je stromové zobrazení sestavy, které obsahuje PLC s jejich vlastnostmi, projekty s programy, knihovnami a definicemi historie. Je vstupním bodem pro všechny vlastnosti a jejich nastavení. Po výběru položky se v pravém podokně otevře okno vlastností, kde lze vlastnosti zobrazit a upravit.

Přejmenování/Refactoring

Přejmenování (např. proměnné) včetně všech souvisejících operací.

PWM - Pulsně šířková modulace/Pulse-Width Modulation

Signál, který střídá nulovou a plnou úroveň napětí (např. 24 nebo 230 VAC). Je definován dvěma parametry: periodou a střídou. Střída je poměr mezi aktivní částí a periodou a obvykle se udává v %. V technologiích VVK se signál PWM používá k řízení termických akčních členů ventilů. Zde používané doby jsou asi 30 až 60 sekund, protože termické pohony ukazují dobu odezvy v minutách. O tom, jak pracovat se signálem PWM se lze dočíst zde.

Retain

Atribut, který určuje, že proměnná je uložena v paměti NVRAM. Proměnná s atributem Retain si zachovává svoji hodnotu i po výpadku napájení nebo restartu PLC. K dispozici je omezené množství retainové paměti, proto byste měli pečlivě vybírat proměnné, které mají být označeny jako Retain. Většinou se jedná o žádané hodnoty, časové programy nebo parametry, jako je e-mailová adresa alarmu. Některé struktury jsou ve výchozím nastavení zachovány, například bloky časových plánovačů.

Runtime

Proces, který provádí zkompilovaný program. Runtime může být součástí operačního systému Linux nebo samostatného programu spuštěného v OS Windows nebo jiné platformy. Runtime přijímá příchozí připojení od klientů, jako je Merbon IDE, Merbon SCADA nebo jiných programů.

Paměť RTCM/RTCM Memory

Real-Time Communication. Paměť používaná ke komunikaci (všechny komunikační kanály, vyrovnávací paměti, adresy, komunikační proměnné atd.). Velikost paměti RTCM je zobrazena ve stavovém okně systému pro diagnostické účely.

Sestava/Solution

Prostředí s jedním nebo více PLC, které pracují ve společné síti, i když ne nutně nad stejnou technologií. Regulátory mohou sdílet programy, které jsou společné pro více PLC v rámci jedné sestavy: pokud dojde ke změně programu, změna se rozšíří do všech PLC, kde se tento program používá.

SSCP

Shark Slave Communication Protocol - protokol pro komunikaci mezi Merbon IDE nebo jinými klienty a PLC. Používá se také pro výměnu dat mezi dvěma PLC. Protokol je šifrovaný (délka klíče se liší podle výkonu platformy) a je chráněn několika úrovněmi uživatelů/hesel.

SSCP adresa/SSCP Address

Adresa pohybující se v rozmezí 1...250 specifikující zařízení v komunikaci přes protokol SSCP. Zařízení SSCP má většinou vyhrazené rozhraní Ethernet, takže adresa IP je dostatečná k identifikaci zařízení v síti. Adresa SSCP je však parametr, který je nutné nakonfigurovat pro úspěšnou komunikaci. Výchozí adresa je 1. Pokud je za ethernetovým rozhraním více zařízení, například při směrování SSCP z Ethernetu na sběrnici RS485, musí mít každé z těchto zařízení jedinečnou adresu SSCP Slave.

ST (Strukturovaný text)/Structured Text

Strukturovaný text je reprezentace struktury programu pomocí textových příkazů. Proměnné musí být nejprve deklarovány a poté jsou zpracovány pomocí příkazů, funkcí a procedur. ST je jedním z podporovaných programovacích jazyků v Merbon IDE, dalším je FUPLA, neboli FUnction PLAn.

Stav systému/System Status

Obrazovka se stavem PLC, s informacemi o zatížení paměti, komunikaci kanálu, komunikaci Merbon DB a Proxy, periodou tasku atd. Používá se pro diagnostické účely.

Studený restart/Cold Restart

Restart, při kterém se použijí výchozí (počáteční) hodnoty proměnných - stejná situace jako při prvním spuštění programu po nahrání projektu. Retain proměnné (uložené v NVRAM) nebo proměnné uložené v EEPROM během posledního spuštění programu nejsou brány v úvahu.

Task

Přiřazení programu k regulátoru. Podle svých hardwarových schopností (typu platformy) může být regulátor schopen provádět více tasků postupně, za použití různých časování a priorit. Task může zahrnovat jeden nebo více programů; všechny programy v tasku jsou spouštěny se stejným časováním a prioritou. Možnost spouštět více tasků na jednom PLC byla odstraněna od IDE verze 2.5.0.5.

Teplý restart/Warm Restart

Restart, který používá proměnné, jež byly uloženy při předchozím vykonání programu. Obvykle se používají proměnné z EEPROM nebo paměti NVRAM (Retain). (Nezapomeňte zkontrolovat, zda je ve vlastnostech PLC povoleno zálohování proměnných.)

Typ tasku/Task type

Task může být jednoho ze 3 typů:

  • Freewheeling – Task se provádí co nejčastěji podle možností - na základě dostupných zdrojů PLC. Nejčastěji používaný typ tasku pro standardní aplikace, které nejsou časově kritické.
  • Cyclic – Task se provádí na základě periodického opakování. Periodu (fixní) lze nastavit v definici tasku.
  • Event – Task se provede pokaždé, když je splněna podmínka, nebo předdefinovaná proměnná ukazuje vzestupnou/sestupnou hranu či vysokou/nízkou úroveň (musí být zadána). Na vzestupné/sestupné hraně je task proveden jednou. Na aktivní úrovni se task chová jako freewheeling. Pamatujte, že do předdefinované proměnné je třeba zapisovat z runtimu: proměnné mapované z hardwarových kanálů se nesmí používat. Pokud musí být task řízen přes hardwarovou proměnnou (např. binární vstup), musí být k ovládání tasku použita globální proměnná a do této globální proměnné musí být zapsána I/O proměnná.

Tříbodový signál/Three-point signal

Tříbodový signál je standard signálu pro ovládání nepřetržitě působících periferních zařízení, jako jsou ventily nebo pohony klapek. Skládá se ze 2 binárních příkazů (reléové výstupy): Otevřít a Zavřít. Impulsy přivedené na jeden z řídicích vstupů periferních zařízení pohon otevírají nebo zavírají. Název pochází ze tří možných stavů aktuátoru:

  • žádný pohyb,
  • otevírání,
  • zavírání.

Oba signály současně aktivní nejsou definovány a je třeba se tomuto vyhnout. Většina pohonů však pro tuto situaci vykazuje definované chování, jako je přejezd do bezpečné polohy.

Paměť VMEX/VMEX Memory

Virtual Machine EXecutable. Interní paměť pro virtuální stroj. Velikost paměti VMEX se zobrazuje v okně Stav systému pro diagnostické účely.

Zálohování proměnných/Variable Backup

Hodnoty proměnných se zálohují při provádění programu. Dokonce i proměnné, které jsou deklarovány jako Non-retain, jsou pravidelně ukládány do paměti EEPROM. Uložené hodnoty proměnných se používají jako spouštěcí hodnoty proměnných během teplého restartu. Proces ukládání je buď periodický, nebo je vyvolán vzestupnou hranou vybrané binární proměnné (spouštěcí proměnné). Tyto vlastnosti je třeba konfigurovat v sekci Zálohování proměnných ve vlastnostech PLC.

Proměnné deklarované jako Retain se ukládají v rámci každého programového cyklu.

Zjednodušený mód/Simple Mode

Provozní režim Merbon IDE, kde jsou k dispozici pouze základní vlastnosti a funkce sestavy. Pokud je vytvořen nový projekt ve zjednodušeném módu, programátor má usnadněnou tvorbu programu, protože pokročilé vlastnosti sestavy jsou skryté. Některé funkce, například vytváření proměnných, které jsou mapovány na hardwarové I/O, se provádějí automaticky (AutoGen). Projekt vytvořený v jednoduchém módu lze kdykoli přepnout do plného módu; není však cesty zpět. Není možné přepnout projekt v plném módu do jednoduchého módu.