cz
en

Systémová řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti a kvalifikované odborníky pro realizaci řídících systémů a kompletní dodávky na klíč. V současnosti firma disponuje mnoha osvědčenými řešeními pro různé aplikace.

Energetika

Domat Control System dodává systémy pro monitorování a řízení solárních elektráren, lokálních distribučních soustav, tepelných čerpadel a teplárenských sítí. Dále dodává přístroje pro monitoring energetických zařízení, např. komunikativní alarmová tabla pro rozvodny, vizualizační systémy, systémy pro přenos alarmů pomocí SMS apod.

  • Manažerská nadstavba (Contport pro energetiku)
  • Řízení činného a jalového výkonu, dispečerské řízení zdrojů
  • Monitorování solárních elektráren a ostatních zdrojů

Budovy a průmysl

Představujeme komplexní řešení pro řízení inteligentních budov, jejich energetické efektivity, správu dat a integraci informací z ostatních infrastrukturních systémů budovy.

Firemní tým má dlouholeté zkušenosti z oboru vytápění, klimatizace a energetické bilance budov na mnoha referenčních stavbách v ČR i zahraničí.

  • Zdroje chladu a tepla v budovách
  • Řízení vzduchotechnických jednotek
  • Regulace jednotlivých místností
  • Integrace a řízení ostatních zařízení
  • Manažerská nadstavba (Contport pro budovy)

Energetický management (EM)

Co a k čemu je energetický management?

Pojem facility management je již našim investorům a majitelům nemovitostí dobře znám. Obvykle si pod ním představují správu budov včetně zajišťování souvisejících činností, jako je úklid, údržba zeleně, ostraha a podobně. Co se týče energií a hospodaření s nimi, poskytovatel služeb facility managementu obvykle zajišťuje odečty měřičů, rozúčtování na jednotlivé nájemce a servis zdrojů tepla a chladu. Majitel nemovitosti netuší, jestli spotřebovávaná energie odpovídá charakteru, velikosti a stáří budovy, málokdy se zajímá o možnost změny dodavatele energií a výjimečně uvažuje o výměně technologických zařízení v budově před skončením jejich fyzické životnosti, protože to pro něj představuje nežádoucí jednorázové náklady.

Existuje ale i jiný způsob provozování budov z hlediska nákladů na energie. Je jím energetický management. Pod tímto názvem rozumíme expertní službu, která majiteli nabídne soubor – a to je důležité – navzájem souvisejících a doplňujících se opatření, která ve výsledku sníží náklady na spotřebované energie při zachování nebo dokonce zvýšení komfortu obyvatel budovy. Týká se to především energie pro vytápění, chlazení a osvětlování, protože na ně spadá z celkové spotřeby budovy nejvyšší podíl.

Pro vyhodnocování spotřeb a vzájemné porovnávání objektů (benchmarking) se používají takzvané odvozené parametry, jako je spotřeba energie na metr čtverečný podlahové plochy, denostupně, v hotelech je to spotřeba energie na jedno přenocování atd. K tomu je nutné znát ještě další proměnlivé i konstantní veličiny, jako například počet ubytovaných hostů, plochy budov nebo obsazenost kanceláří. Tyto veličiny vstupují do výpočtů, jejichž výsledky nám umožní stanovit, jestli provoz budovy je ve srovnání s ostatními provozovanými budovami nebo uznávanými standardy hospodárný.

Energetický management v praxi probíhá v několika etapách. Úvodem dodavatel energetického managementu provede místní šetření a určí, které veličiny se budou měřit. U menších objektů, jako jsou pobočky obchodních řetězců elektro nebo drogerie či filiálky bank, obvykle stačí hlavní spotřeby elektřiny, plynu/tepla, vody a několik parametrů prostředí, jako je teplota v referenčním prostoru, venkovní teplota, chod hlavní vzduchotechniky, teplota topné a chladící vody. Měřené hodnoty se budou vyčítávat ze stávajícího systému měření a regulace, nebo dodavatel musí instalovat vlastní čidla a datalogger s napojením na Internet. Po provedení místního šetření dodavatel vypracuje indikativní nabídku, aby zákazník viděl, co a v jakém časovém horizontu za své peníze obdrží.

Vlastní realizace energetického managementu začíná provedením auditu energetických hodnot, tj. podrobnou zprávou o tocích energií v objektu. Auditor pracuje s projekty budovy, reálnými údaji o spotřebách z minulých let, s naměřenými daty z kontrolních měření, ale především s vlastním místním šetřením, během něhož zkoumá charakter provozu v budově, zvyklosti uživatelů a jejich vliv na spotřeby energií. Na konci zprávy najdeme několik variant doporučených opatření pro úspory energie, přičemž u každé z nich je uvedena předpokládaná návratnost a samozřejmě očekávané přesné investiční náklady. Všechny návrhy jsou podloženy výpočty. Je zajímavé, že významných úspor lze docílit již změnou provozních předpisů, které usměrňují chování zaměstnanců. Tyto úspory s sebou nesou minimální investiční náklady a proto je jejich návratnost prakticky okamžitá. Jedná se zejména o nastavení požadovaných hodnot, časových programů, odstranění kmitajících regulačních smyček, aplikace metody regulace teploty podle předpovědi počasí, atd.

Následuje provedení odsouhlasených opatření na objektech, implementace měřících bodů a nasazení kontrolního mechanizmu – software pro energetický management.

Obecně platí, že jakékoli technologické úpravy, rekonstrukce atd. jsou realizovány pouze tehdy, mají-li v časovém horizontu, jaký zákazník určil, ekonomický smysl. Praxe ukazuje, že úspory v řádech desítek procent vznikají realizací většího množství drobných, obvykle nízkonákladových opatření, která přinášejí na první pohled zanedbatelná zlepšení v řádu jednotek procent. Je ale nutné s budovou pracovat po několik let, porozumět jejímu chování a postupovat i po menších krůčcích. Dobrým příkladem je postupná rekonstrukce systému měření a regulace, kdy se ve snaze o ochranu investic řídicí systém mění po částech, demontované komponenty je možné využít jako náhradní díly pro dosud sloužící rozvaděče – a rekonstruované strojovny jsou průběžně integrovány do vizualizace s dálkovým přístupem. Někdy je dokonce možné do stávající instalace zasáhnout jen minimálně, nahradit pouze řídicí stanici a tak mít regulační algoritmy pod kontrolou při zachování všech periferií i silnoproudé části.

Výhodou profesionálního energetického managementu je, že auditor není závislý na dodavatelích technologií pro případnou rekonstrukci, a tím je zaručena objektivita – nejedná se zde o dokument, který má za úkol přimět zákazníka k investici do konkrétní technologie konkrétního výrobce. U provozních opatření pak zkušenost ukazuje, že doporučení osoby „zvnějšku“ firmy funguje mnohdy lépe, než nařízení vlastních zaměstnanců, často trpících neschopností identifikovat problém z toho důvodu, že se s ním již sžili a jako problém ho vůbec nevnímají.

Aby bylo možné realizované úspory dosáhnout a následně prokazovat, musíme pro to používat srozumitelný nástroj. Více informací o nástroji Merbon Contport najdete ZDE