cz
en
Domat SOFTWARE

Merbon Contport

Jedná se o manažerský nástroj, který vám pomůže se zavedením a dlouhodobým řízením procesu energetického managementu ve vaší společnosti.

Jde o komplexní cloudovou aplikaci dostupnou přes web z jakéhokoliv vašeho zařízení. Díky Contportu můžete mít neustále pod kontrolou plnění vytyčených cílů, můžete sledovat spotřeby energií a dostávat pravidelné reporty. Nástroj poskytuje rozsáhlé možnosti pro analýzu a přepočet dat a tvorbu přehledných dashboardů – vizualizace na míru. Servisní modul slouží k řízení servisních subdodavatelů i interního týmu, který má energetiku a správu na starosti. Contport se také využívá jako databanka informací o provozovaných objektech a technologiích a úložiště dokumentů, jako jsou revizní zprávy, návody či fotografie.

Servisní modul (helpdesk) a správa poskytují kompletní archivaci technické i obchodní dokumentace a průběhu záručních, pozáručních i preventivních prohlídek a zásahů. Na portálu je k dispozici tiketovací systém, kterým lze spolehlivě řídit síť servisních subdodavatelů a nebo interních zdrojů. V systému jsou uloženy příslušné dokumenty, nutné pro bezpečný a hospodárný provoz budov a technologických celků: projektová dokumentace, servisní a provozní smlouvy, revize atd. Průběh servisního zásahu začíná nahlášením problému buď ručně přes webové rozhraní, nebo automaticky, tedy na základě alarmu z řídicího a monitorovacího systému. Servisní událost je pak zpracována, uzavřena a fakturována. Preventivní prohlídky jsou plánovány předem a jejich servisní tikety jsou generovány automaticky.

Modul pro sběr online dat shromažďuje data z technologií přímo z PLC a I/O modulů, externích databází nebo z měřičů energií. Řešení využívá bohaté zkušenosti společnosti s integrací a komunikací se zařízeními třetích stan přes protokoly (M-Bus, Modbus, IEC 62056-21) či rozhraní API. Hodnoty se zobrazují přímo na portálu a ukládají se v databázi. Uživatel tak má kdykoliv přístup k celé historii. Novinkou je rovněž možnost ruční editace a zadávání dat, například pro ruční odečty energií.

Tato data ukazují, jak efektivní je provoz zařízení: zobrazují se spotřeby jednotlivých částí, hodnoty okolního prostředí (oslunění, venkovní teplota, rychlost větru atd.), procesní a komfortní hodnoty (teploty, průtoky…) a spotřeby energií (elektřina, plyn, teplo, voda). Hodnoty jsou prezentovány na manažerské úrovni formu dashboardů a nástrojů pro dlouhodobé plánování. Je možné specifikovat všechny klíčové ukazatele plnění energetických, ekonomických a provozních cílů společnosti a ty neustále pomocí Contportu sledovat. Dashboardy lze poté skládat do obrazovek – dispečinků a sledovat na denní bázi. Klíčové ukazatele se prezentují v podobě grafů, kobercových diagramů, semaforů, tabulek, barevných ukazatelů a dalších vizualizačních prostředků.

Modul pro reporting a ekonomické vyhodnocení pracuje s daty získanými v předchozích dvou modulech nebo importovanými do systému z dalších zdrojů (jako je automatický import meteodat z Internetu nebo souboru .csv). Je možné tvořit různé typy sestav, od jednoduchých, jako přehled provozních nákladů zařízení za určité období, po složitější vzájemné porovnávání podobných zařízení (benchmarking) v různých lokalitách, vztažené například na měrné jednotky (m2, kWp, roky). Sestavy mohou být generovány a zasílány příjemcům automaticky e-mailem.

Díky všem těmto funkcím je možné staré a těžce udržovatelné excelové tabulky efektivně implementovat do systému a mít je pod kontrolou z libovolného zařízení.

Contport je provozován v datových centrech s dostupností 99.9 % a se zálohováním dat na dvou místech. Jádrem aplikace je Microsoft Dynamics CRM. Nad ním pracuje aplikační vrstva a webový portál. Uživatelské rozhraní je dostupné v různých jazycích, mezi nimiž může uživatel přepínat.

Contport byl navržen pro servisní a správcovské firmy a pro investory spravující více technologií – obecně pro uživatele, kteří chtějí mít souhrnný přehled o nákladech a účinnosti. Servisní firmy využívají především aplikační část, zatímco jejich subdodavatelé do systému přistupují přes webový portál Contport.

Spojení s portálem je šifrované a přístup k datům je omezen podle úrovní uživatelů a jejich práv. Vaše data a funkce tak budou spolehlivě ochráněny před nekontrolovatelným zásahem či únikem.

MERBON CONTPORT PRO BUDOVY


S Contportem mají facility manageři a energetici data o provozních nákladech vždy po ruce.

MERBON CONTPORT PRO ENERGETIKU


Díky integraci měřičů i okamžitých hodnot mají investoři i správci technologií vždy komplexní přehled o stavu monitorované technologie.