cz
en
Zahraniční reference
Publikováno: 27. 10. 2017

Podzemní dráha v Dauhá, Katar

Domat Control System se od r. 2016 spolupodílí na dodávkách komponent pro měření a regulaci na významné stavbě, podzemní dráze v katarském Dauhá (Doha). Jelikož jde o mezinárodní projekt, navíc nezanedbatelného finančního objemu, pojďme se podívat na některé jeho specifické vlastnosti. Pro firmu to zdaleka nebyla první mezinárodní dodávka. Zkušenosti, které právě při této akci Domat získal, jsou ovšem natolik zajímavé, že věříme, že budou užitečné i pro ostatní soutěžící na zahraničních trzích.

Celý systém je plánován na čtyři linky s celkem 85 stanicemi, aktuálně jsou ve výstavbě tři. První linka má být uvedena do provozu v r. 2019. Součet délek všech linek přesahuje 200 km. Stanice a jejich okolí jsou významnou součástí celého projektu, budou v nich obchodní a kancelářské prostory.

Našemu partnerovi, firmě Lysys, jsme dodávali zónové regulátory chlazení pro obchodní a provozní prostory metra. Ke dnešnímu dni bylo dodáno více než 1000 ks fancoilových regulátorů a stejný počet pokojových ovladačů. Hardware regulátoru FC025 vychází z fancoilového regulátoru FC020. Ten je určen pro řízení třístupňového fancoilu a na rozdíl od základního typu FCR010 obsahuje i analogové vstupy a výstupy a navíc další binární vstupy.

Celý I/O mix tedy vypadá takto:

Typ Počet Poznámka
AI 4 2× odpor (0...5000 Ohm) nebo 0...10 V,  2× odpor (0...5000 Ohm)
DI 4 bezpotenciálový kontakt
AO 2 0...10 V
DO 7 3 relé 230 V / 5 A, 4 triaky 24 V st / 0.4 A

Regulátor dále obsahuje dvě rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU: jedno pro připojení pokojového ovladače UC010 a případně dalších slave regulátorů, druhé pro integraci do nadřazeného systému (řídicího systému budovy, BMS). Komunikativní pokojový ovladač UC010 může být nahrazen nebo doplněn analogovým pasivním čidlem teploty a volitelně i potenciometrem pro nastavení teplotní korekce. To se používá v případech, kde uživatel nemá mít možnost zasahovat do systému (veřejné prostory, školy, nemocnice) nebo zákzník vyžaduje zvláštní ovladač v designu stejném, jako mají použité elektroinstalační prvky.

Druhý typ regulátoru, FC026, má hardware upraven na zakázku takto:

Typ Počet Poznámka
AI 4 2× 0...10 V,  2× odpor (0...5000 Ohm)
DI 4 bezpotenciálový kontakt
AO 3 0...10 V
DO 4 triaky 24 V st / 0.4 A

Místo třístupňového ventilátoru je v této konfiguraci EC ventilátor, řízený spojitým signálem 0...10 V. EC (Electronically Controlled) ventilátory jsou v posledních letech výbornou moderní alternativou ke klasickým třístupňovým ventilátorům – jednodušeji se zapojují, je možné je řídit plynule od 0 do 100 % otáček a neobsahují kapacitní předřadníky, které často bývaly zdrojem problémů. V regulátoru proto přibyl jeden analogový výstup na úkor několika výstupů digitálních. Analogové výstupy se používají pro řízení EC ventilátoru, chladicího ventilu a pro přenos měřené prostorové teploty do řídicího systému.

Firmware byl upraven tak, aby si regulátor přes hardwarové vstupy a výstupy vyměňoval informace s centrálním systémem řízení budovy. Jsou použity tyto signály:

AI (z BMS do FC): nastavení požadované teploty v místnosti.

AO (z FC do BMS): aktuální měřená teplota v místnosti.

DI (z BMS do FC): povolení chodu fancoilu.

DO (z FC do BMS): indikace chodu fancoilu.

DO (z FC do BMS): hlášení alarmového stavu.

Fancoily jsou využívány pouze na chlazení. Pro evropské poměry jsou netradičními datovými body vstupy pro snímání polohy ventilu, pro diferenční manostat filtru a pro blokování funkce od systému EPS. Vzhledem k tomu, že všechny strany tušily, že během uvádění do provozu ještě mohou vzniknout další požadavky či změny, bylo co nejvíce vlastností navržených jako konfigurovatelné. Šlo například o rozsahy analogových vstupů (0...10 V či 2...10 V), měřená teplota z analogového vstupu pro externí čidlo nebo z pokojového ovladače, binární vstupy a indikační výstupy jako spínací nebo rozpínací, absolutní nebo relativní zobrazení požadované hodnoty, funkce binárních vstupů (přítomnost / alarm filtru atd.) a podobně.

Na celém projektu bylo pozoruhodné, jak dlouhou dobu trvalo technické vyjasňování funkce. I když se jedná o hardware i firmware na zakázku, v našich poměrech obvykle celková doba vývoje nepřesáhne 6 – 9 měsíců. V tomto případě ale první diskuze o projektu začaly na podzim r. 2016, v únoru 2017 byl po několika konferenčních hovorech a výměně podkladů sestaven podrobný popis funkce a ten byl zákazníkem odsouhlasován až do května. Začátkem května 2017 zákazník konečně dostal konečný souhlas od investora a mohlo se začít s výrobou. Klíčovým dokumentem pro spuštění akce byl katalogový list s podrobným popisem funkcí, zapojením atd., orazítkovaný a podepsaný zákazníkem. Během června jsme potom odsouhlasili výrobní dokumentaci rozvodných skříněk.

V červenci 2017 byly hotovy první kusy (nejvíc času zabralo čekání na termín výroby desky s plošnými spoji) a zároveň vznikla první verze firmwaru pro interní testy. Ty trvaly týden a byly při nich opraveny drobné chyby a nejasnosti ve firmwaru. Během výroby desek byl dokončován firmware, pak následovala kompletace a důkladné testování. Koncem srpna byly dodány první kusy – celá dodávka byla rozdělena do několika částí podle toho, jak byly regulátory objednávány pro jednotlivé etapy a zároveň postupně vyráběny. Během listopadu 2017 až ledna 2018 zákazník instaloval regulátory do rozvodných skříněk a zároveň se technici učili, jak je nastavovat a uvádět do provozu.

Od března do června 2018 probíhalo oživování systémů na stavbě. Během něj vznikaly další dotazy na funkci, ve firmwaru bylo nutné pro pohodlnější nastavování upravit některé výchozí parametry. Došlo i k poškození několika regulátorů chybnou montáží či přivedením nízkého napětí 230 V na slaboproudé části, což jsou úkazy, kterým se nevyhneme ani ve střední Evropě. Celkem šlo asi o 16 regulátorů, což činí necelá 2 % celé dodávky.

Při předávání nenastaly vážnější problémy, až na dva incidenty – při prvním z nich bylo několik pokojových ovladačů poškozeno sazemi a kouřem, který vnikl do instalačních krabic plastovými instalačními trubkami z technických prostor, kde zřejmě došlo k požáru. Na první pohled jasný případ zahoření ovladače (na stěně nad ovladačem byly černé stopy od sazí a deska s plošnými spoji byla celá černá) se později vysvětlil: při průzkumu méně poškozených ovladačů se ukázalo, že součástky na plošném spoji nejsou tepelně poškozeny, jen špinavé od sazí. Stopy pak vedly do instalačních trubek. V druhém případě projektový manažer při kontrolním měření zpochybnil přesnost prostorových čidel, když kontrolní sonda naměřila v prostoru o asi 2 K vyšší teplotu, než ukazoval displej. To se však podařilo vysvětlit odlišným umístěním čidla, v kritických místech byla v pokojových ovladačích nastavena korekce a zákazník byl spokojen.

Zahraniční produktové zakázky v tomto regionu mají obrovský potenciál. Aby dopadly úspěšně, je nutné si uvědomit několik odlišností od tuzemských akcí.

Složitá struktura dodavatelsko-odběratelských vztahů a řízení projektu. Katarské metro rozhodně není jednoduchým projektem a tomu odpovídal i „potravní řetězec“. Celá stavba byla rozdělena na několik částí, přičemž každá část měla jiného generálního dodavatele a ten si pod sebe nasmlouvával subdodavatele. Tam, kde byly předepsány pro celou stavbu komponenty jedné značky (což byl i případ řízení fancoilů), tedy subdodavatel pracoval zároveň pro několik subjektů, které měly vzájemně jen minimální koordinaci. Každá úroveň (investor, GD, dodavatel stavební části, TZB atd.) navíc zaměstnávala samostatnou konzultační firmu, která ručila za odbornou stránku věci. Právě tito konzultanti byli „nejkomplikovanějšími“ partnery, bylo nutné jim vše podrobně vysvětlovat a obhajovat – z našeho pohledu – samozřejmá a zjevná řešení. Je například škoda, že vazba na systém řízení budovy musela být realizována pomocí analogových a digitálních signálů, místo aby regulátory byly integrovány přes sériovou linku RS485 s protokolem Modbus. Datová integrace by byla daleko jednodušší, poskytovala by více možností pro ovládání a zejména by pomohla při uvádění do provozu.

Pracovní komunikace probíhala v angličtině, což nebyl problém, s firmou Lysys jsme již měli navázány několikaleté obchodní vztahy a obchodníci i technici se znali osobně. Je nutné se smířit s někdy poněkud delší dobou reakce, než informace proniknou všemi výše zmíněnými vrstvami, pak je ale třeba odpovědět rychle, protože partner už je v časové tísni. Vývojové oddělení muselo přemýšlet trochu dopředu a připravit si vždy několik možných variant, ze kterých si pak zákazník vybral. Je to bezpečnější cesta než nechat ho vymýšlet řešení, které pak lze realizovat jen obtížně nebo vůbec.

Poněkud nepohodlné bylo, že v Kataru je neděle pracovním dnem (pátek je dnem pracovního volna) a obchodník musel pružně reagovat na maily či telefonáty. Ty přicházely právě k nedělnímu obědu, kdy na stavbě vrcholily jednání a inspekce.

Dokumentaci je nutné připravit velmi podrobně a nepředpokládat, že zákazník něco již zná. S katalogovými listy a návody k montáži nakonec pracují montéři, kteří fungují ve zcela odlišném kulturním prostředí a s instalovanou technologií se možná setkávají poprvé. Žádná informace není zbytečná a dokumentace může později posloužit i jako obhajoba dobrého, ale chybně instalovaného nebo obsluhovaného produktu. Součástí katalogového listu například bylo kromě slovního popisu i blokové schéma funkce.Při technické podpoře nám pomohlo, že regulátory se nastavují pomocí sériové linky a konfiguračního programu. Ten umí vyexportovat kompletní nastavení regulátoru do souboru, který lze poslat mailem a technik firmy Domat si může přesně rekonstruovat zákazníkovo nastavení u sebe na stole. Po případné korekci parametrů či změně nastavení regulátoru soubor pošle zpět a zákazník ho jednoduše nahraje do regulátoru na stavbě. Takto byly odhaleny některé dysfunkce způsobené chybnou konfigurací binárních vstupů.

Celá akce byla časově i organizačně poněkud náročnější, než jsou standardní projekty tuzemské i v jiných zemích Evropy, ale dopadla úspěšně a věříme, že i další linky katarského metra budou klimatizovány českými regulátory Domat.

Související