cz
en
Energetika Případové studie
Publikováno: 18. 3. 2024

Energetický management - prokazatelné výsledky

V rámci dlouhodobé spolupráce vznikl standard pro vybavování prodejen z hlediska měření a regulace. V dokumentu jsou popsány standardy vybavení technologií (VZT jednotek, zdrojů tepla, zdrojů chladu atd.) měřením a regulací a tyto standardy jsou součástí zadávací dokumentace. Díky tomuto postupu je systém řízení budov napříč všemi objekty sjednocený, což mj. znamená standardizované ovládání technologií, měření obdobných veličin a tedy možnost jejich srovnávání atd.

Zákazník
Švýcarská firma Aspiag (Austria SPAR International AG), provozovatel sítě 35 hypermarketů Interspar a 13 supermarketů Spar v ČR, dalších desítek hypermarketů Interspar a supermarketů Spar v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku atd. Se zákazníkem pracujeme již od roku 2004, kdy výstavba hypermarketů byla v plném proudu. Od r. 2004 jsou všechny nové hypermarkety i supermarkety ve všech 4 zemích vybavovány řídicím systémem Domat a postupně napojovány na centrální dispečinky v jednotlivých zemích (hypermarkety i supermarkety) a místní centrály (v případě hypermarketů).

V rámci dlouhodobé spolupráce vznikl standard pro vybavování prodejen z hlediska měření a regulace. V dokumentu jsou popsány standardy vybavení technologií (VZT jednotek, zdrojů tepla, zdrojů chladu atd.) měřením a regulací a tyto standardy jsou součástí zadávací dokumentace. Díky tomuto postupu je systém řízení budov napříč všemi objekty sjednocený, což mj. znamená standardizované ovládání technologií, měření obdobných veličin a tedy možnost jejich srovnávání atd.

Projekt
Investor se v rámci snižování provozních nákladů rozhodl navázat s firmou Domat Control System užší spolupráci i na poli energetického managementu. V prvním kole bylo zkoumáno 11 objektů. Všechny byly podobného charakteru, významnou roli ve spotřebě energie hrála prodejní plocha, kde se měřená teplota u různých marketů pohybovala mezi 17 a 23 °C. Při kalkulacích byly vstupními daty teploty a spotřeby tepla. U čtyř vybraných marketů byly pak počítány poměrové ukazatele, tedy spotřeby energií na m² a rok, které tyto teploty poměrně úzce kopírovaly. Vzhledem k podobnému charakteru užívání budov zde bylo podezření na souvislost.

Energetický management probíhal v období od června do prosince 2013 a jeho součástí se staly dva hypermarkety v severní části ČR: Liberec a Česká Lípa. Jelikož ze všech objektů byla dlouhodobě registrována data o spotřebách, měli investor s energetickým auditorem při rozhodování o nasazení externího energetického managementu dostatek výchozích dat.

Postup
Auditor vypracoval podrobný energetický audit pro dva vybrané objekty, a to supermarket o ploše 15 658 m² v Liberci a podobný objekt v České Lípě. Budovy byly klasifikovány ve třídě D. V závěru zprávy byly tři varianty pro realizaci úsporných opatření včetně vyčíslení úspor a dob návratnosti.

Investor vybral variantu první, která spočívala pouze v implementaci provozních opatření – bez změn v technologiích a s prakticky nulovými investičními náklady. Během začátku topné sezóny v r. 2013 tedy přešla správa řídicích systémů pod dispečera firmy Domat, implementaci dohlížel auditor. Provozní parametry technik firmy Domat každodenně kontroloval a nastavoval podle potřeby a doporučení auditora.

Výsledky
Po čtyřech měsících byly vyčísleny úspory za období září až prosinec 2013. Dosažená celková úspora za toto období byla 32,5 % z referenčních nákladů, což odpovídá částce 281 500,- Kč. Návratnost vynaložených nákladů byla 52 dní. Odhad průměrné úspory při plošné aplikaci na ostatní objekty pouze v části vytápění se bude pohybovat v rozmezí 17 – 25 %. Investor se okamžitě rozhodl aplikovat testovaný postup na další markety, a to včetně chladící sezóny, kde úspora nákladů by měla být ještě vyšší.

Závěr
V podstatě se jedná o pozáruční službu, pro kterou Domat Control System nabízí své produkty. Je možné ji poskytovat i na objektech, kde je instalován řídicí systém jiné značky. Její součástí je integrace řídicího systému do centrálního dispečinku a služby ContPort, která měřená data vyhodnocuje. V ideálním případě je objekt vybaven kalorimetry a elektroměry, nicméně přinejmenším v testovací fázi pro analýzu stačí ruční odečty nebo faktury za energie. Energetický management úzce souvisí s tzv. postcommissioningem, tedy následným zaregulováním řídicího systému po změnách v užívání budovy nebo po několikaletém provozu. Klíčovým úkolem pro úspěšnou ekonomickou návratnost projektu je minimalizovat jeho náklady – proto se jako velmi atraktivní jeví právě varianta bez obměny technologií, jen s expertní prací se stávajícím řídicím systémem. Výměna technologií je pak možná v dalších fázích, pokud se ukáže jako ekonomicky zajímavá nebo technicky nutná.