cz
en

MW240B pro ovládání žaluzií - 0. díl

Obecné schéma funkce

Modul MW240-B je na rozdíl od ostatních kombinovaných I/O modulů vybaven samostatnou mikrologikou, která řídí oba výstupy v závislosti na vstupech či zápisech do Modbusových registrů (používá se pro řízení osvětlení) nebo umožňuje řízení jedné skupiny žaluzií. Pokud je modul konfigurován pro řízení osvětlení, je možné nastavit tzv. tlačítkovou (reakce na hranu) nebo vypínačovou (reakce na stav) logiku. Následující vysvětlení platí pro MW240-B. Nastavení funkce tlačítek umožňuje pomocí priority řešit i systémy, kdy nelze programově řídit zápis PLC na sběrnici Modbus, tedy telegramy jsou z PLC vysílány periodicky a není možné vysílat požadované nastavení pouze při změně stavu.

Modul MW240-B spíná relé podle stisků tlačítek uživatelem nebo podle povelů po sběrnici Modbus. Priority a smysl ovládání se dají nastavit pomocí konfiguračních registrů. Tak je možné modul nastavit pro požadovanou funkci – místní ovládání, přeřízení ovládáním po sběrnici, kombinované ovládání („platí poslední zápis“) atd.

Nastavení funkce tlačítek

Hrana

Při hraně na vstupu se změní stav relé. Reaguje se na náběžnou nebo sestupnou hranu.

Registr Hodnota
SW config 1 0x05
SW config 2 0x00

Změna stavu

Kopíruje stav vstupu na výstup, do registru Relay se ale zapisuje pouze při změně stavu vstupu.

Registr Hodnota
SW config 1 0x50
SW config 2 0x00

Kopírování tlačítek

Neustále (v taktu vykonávání mikroprogramu v modulu) kopíruje stav vstupu na výstup.

Registr Hodnota
SW config 1 0x00
SW config 2 0x05

Nastavení funkce pro zápis ze sběrnice

Stav Modbus


Stav z registru Modbus relay se neustále (v taktu vykonávání mikroprogramu v modulu) kopíruje do Relay.

Registr Hodnota
MB config 1 0x05

Změna Modbus

Při změně hodnoty registru Modbus relay se nový stav kopíruje do Relay.

Registr Hodnota
MB config 1 0x0A

Zápis po Modbusu

Při jakémkoli zápisu do registru Modbus relay se jeho stav kopíruje do Relay.

Registr Hodnota
MB config 1 0x0F

Jestliže je zvolena funkce Kopírování tlačítek současně s funkcí Stav Modbus, priorita
se volí v registru SW/MB config 1 (registr 6 LSB).

Oba zdroje signálů (tlačítka i zápisy přes Modbus) je možné kombinovat. Podle toho pak vypadá i funkce výstupů.

Typické scénáře jsou např. tyto:

Místní řízení světla tlačítky, centrální zhasnutí při opuštění části budovy

Funkce vstupů: Hrana (náběžná), funkce Modbus: Změna Modbus.
Jednorázový zápis Vypnuto na sběrnici při opuštění zóny zhasne ("shodí") všechna světla včetně těch, jež byla omylem ponechána v zapnutém stavu. Pokud by v zóně někdo stiskl tlačítko, příslušné světlo se rozsvítí.

Místní řízení světla vypínačem, centrální zhasnutí při opuštění budovy

Funkce vstupů: Změna stavu, funkce Modbus: Zápis po Modbusu.
Periodický zápis Vypnuto na sběrnici během doby, kdy budova je prázdná, brání ručnímu zapnutí pomocí vypínače. I kdyby někdo v budově změnil stav vypínače (tedy vypnul a zapnul), příslušné světlo zůstane zhasnuté, periodický zápis přepisuje jednorázovou událost od vypínače. Při znovuobsazení budovy se periodický zápis ukončí a tím se řízení opět předá logice vstupů.

Místní řízení světel vypínačem, centrální rozsvícení při úklidu

Funkce vstupů: Kopírování tlačítek, funkce Modbus: Stav Modbus.
Při centrálním rozsvícení pro úklid se prioritou v registru SW/MB config 1 nastaví, že zápis po Modbusu má prioritu. Po Modbusu se zapisuje signál k rozsvícení. Všechna světla se rozsvítí. Po ukončení úklidu se prioritou nastaví zpět řízení podle vstupů a světla se vrátí do stavu před úklidem.

Přeřízení žaluzií - vytažení při silném větru

Funkce vstupů: Kopírování tlačítek, funkce Modbus: Stav Modbus.
Při silném větru se prioritou v registru SW/MB config 1 nastaví, že zápis po Modbusu má prioritu. Po Modbusu se periodicky zapisuje signál k vytažení žaluzií, tlačítka jsou tímto vyřazena z provozu a žaluzie nelze ručně stáhnout. Po zeslábnutí větru se se zpožděním nastaví prioritou zpět řízení podle vstupů a žaluzie lze opět ovládat ručně.

Všechny díly