cz
en

Jak nastavit I/O modul s PLC v módu převodníku (Converter Mode)

POZOR tento postup platí pouze pro starší SoftPLC. Novější PLC využívající software Merbon, se umí přepnout do tohoto režimu automaticky, více informací v tutoriálu.

Vstupně-výstupní moduly (I/O moduly) musejí být při uvádění do provozu nakonfigurovány. Nastavuje se u nich především adresa na sběrnici Modbus a u některých typů dále typy a rozsahy měření pro analogové vstupy. Za normálních okolností se I/O moduly obvykle adresují a nastavují pomocí programu ModComTool a převodníku M080 nebo jiného převodníku USB či RS232 na RS485.

Pokud ale převodník nemáme k dispozici nebo na PC chybí sériový port, je možné přepnout MiniPLC do tzv. módu převodníku (Converter Mode). Takto přepnuté PLC pak nevykonává program (aplikaci SoftPLC), který je v něm nahrán, ale funguje pouze jako převodník Ethernet / RS485 nebo RS232. Kromě PC, ethernetového kabelu a PLC nejsou již potřeba žádné další nástroje.

V tomto módu není mezi klientem (zde SoftPLC IDE) a PLC ve funkci převodníku protokol Modbus TCP, ale proprietární protokol využívající broadcasty, aby nebylo nutné řešit adresaci PLC. Není tedy možné pro nastavení modulů použít ModComTool, ale musíme využít funkcí programu SoftPLC IDE. Postup je pak následující:

1. V projektu SoftPLC IDE definujeme I/O moduly a jejich adresy včetně nastavení rozsahů analogových vstupů a výstupů. V případě MXPLC má vnitřní I/O modul adresu 2 a najdeme ho na portu COM3.

2. Přepneme PLC do módu převodníku. K tomu slouží:

 • U IPLC201, IPLC301 DIP switch 2 vedle konektoru Ethernet (značen SW2) a restart.
 • U IPLC500, IPLC510 softwarové nastavení pomocí konzole:

V menu vybereme „4“, čímž zastavíme runtime. Po jeho zastavení vybereme „5“ a počkáme na výpis hlášení, že mód převodníku byl aktivován. Mód převodníku se ukončí stisknutím mezerníku.

 • U MXPLC switch USR 2 a restart.

Vstup do módu převodníku je indikován třemi dlouhými zvukovými signály. U podstanic s LCD displejem se na displeji zobrazí nápis Converter Mode, parametry sériového portu a počet přenesených paketů. Počet paketů ukazuje, kolik paketů prošlo z PC do PLC, a je proto signálem o tom, že broadcast z PC do PLC funguje správně.

3. Klikneme pravým tlačítkem na kanál, Edit, Channel properties. V Development parameters vybereme COM port, na němž jsou v PLC připojeny moduly, a zaškrtneme Communicate through PLC.
Klikneme na OK a pomocí OK potvrdíme i okno s názvem kanálu. Položka Port COM Number v Development parameters v tomto případě nesouvisí s porty PC, protože při komunikaci přes PLC v módu převodníku IDE využívá portů podstanice (PLC).

4. V kontextovém menu kanálu vybereme Special functions.

5. Tlačítkem Detect devices zahájíme skenování sběrnice v předdefinovaném rozsahu adres. Vypisuje se poslední nalezený modul. U MXPLC dialog vypdá takto:

Tlačítkem Cancel můžeme kdykoli skenování přerušit.

Pro úspěšnou detekci modulu musí platit, že modbusová adresa musí být na sběrnici unikátní. Pokud tedy máme na sběrnici více než jeden modul v továrním nastavení (s adresou 1) a chceme moduly adresovat, musíme nejprve všechny odpojit – a připojovat a přeadresovávat je postupně tak, aby na sběrnici nikdy nebyly dva moduly se stejnou adresou.

Pokud nebyl na sběrnici nalezen žádný modul, zkontrolujte prosím následující body:

 • vypněte všechny síťové karty (WiFi, VPN…) kromě té, která je připojena k PLC. Broadcasty jsou vysílány na první síťové rozhraní, které operační systém najde. Toto nejde nikde změnit a proto je vhodné všechna ostatní síťová rozhraní vypnout.
 • není na sběrnici více modulů se stejnou adresou? Začněte s jediným modulem na sběrnici.
 • má modul, který chceme detekovat, (starou) adresu v rozsahu detekovaných adres (From…To)? Pro jistotu ho můžeme nastavit přepínačem INIT na adresu 1 a výchozí komunikační parametry.
 • má sběrnice v IDE nastaveny správné komunikační parametry (výchozí jsou 9600, N, 8, 1)? Viz bod 3. U PLC s LCD displejem jsou parametry zobrazeny i na LCD displeji.
 • je spojení Ethernet v pořádku? Pokud ano, počet paketů na displeji by měl při detekci narůstat.
 • vycházejí z PLC dotazy na správném portu? Poznáme to podle červené LED TxD u příslušného portu, blikající v rytmu dotazů.
 • odpoví modul na sběrnici? Pokud ano, po dotazu krátce blikne zelená LED RxD. Pokud ne, zkontrolujte polaritu sběrnice, napájení modulu a přiveďte modul do INIT stavu.
 • dostane se odpověď zpět z modulu přes Ethernet do IDE? Toto je asi nejproblematičtější bod. Vypněte všechny firewally a antiviry v PC. Ty obvykle brání příchozím telegramům UDP. Případně zkuste detekci z jiného počítače.

6. Naskenovaný modul (nebo více modulů najednou) označte v levé části tabulky a klikněte na Set ranges of AI/AO. Po úspěšném nastavení se zobrazí potvrzovací okno.

7. Po potvrzení dialogu je sběrnice znovu skenována. Při adresování modulů je tedy dobré před potvrzením modul vypnout a zapnout, aby se změna adresy projevila.

8. Po rozkliknutí modulu vidíme nastavené rozsahy analogových vstupů a výstupů.
Pokud jsme je nastavili pomocí Set ranges of AI/AO, mělo by nastavení odpovídat výběru u definice vstupů v IDE:
Musíme si uvědomit, že v I/O modulu se vybírá pouze mezi měřením odporu 0…1600 Ohm, 0…5000 Ohm a napětí 0…10 V. Jednotlivé typy pasivních měřicích prvků se nastavují až v IDE, protože k linearizaci nedochází v modulu, ale až v aplikačním programu. Z I/O modulu se do PLC přenáší pouze hodnota odporu. Proto např. v příkladu u AI1 a AI2 při výběru typu čidla Pt1000 i Ni1000(5000) v IDE je v I/O modulu u obou vstupů stejný rozsah – měření odporu 0…1600 Ohm.

9. Po nastavení všech modulů přepneme podstanici z módu převodníku zpět do normálního provozu a restartujeme ji, u IPLC500 a IPLC510 v terminálu volbou „5“ spustíme SoftPLC Runtime.